KOŁO BIBLIOTECZNE SKRZYDLACI

                      Program jest przygotowany dla uczniów chętnie pracujących na rzecz biblioteki szkolnej. Na zajęcia koła bibliotecznego uczęszczają uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki a także miłośnicy książek. Spotkania członków koła bibliotecznego odbywają się doraźnie po zajęciach lekcyjnych uczniów. Ponadto uczniowie pomagają bibliotekarzowi podczas przerw (dyżury) i wolnych lekcji. Dokumentacja pracy koła bibliotecznego zawiera wykaz wszystkich członków koła w danym roku szkolnym oraz informacje związane z działalnością uczniów(strona internetowa szkoły)

Uczniowie uczestniczą w zajęciach  koła na zasadzie dobrowolności.

Cele programu i formy realizacji.

 CELE OGÓLNE:

– wzbogacanie wiedzy dotyczącej biblioteki i jej zasobów,

-zapoznanie z pracami organizacyjno – technicznymi biblioteki i zasadami jej funkcjonowania,

– przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji,

– pogłębianie zainteresowań czytelniczych i poznawczych,

–  rozwijanie uzdolnień literackich, aktorskich, plastycznych i organizacyjnych,

–  zdobywanie szerokiej wiedzy o książce i bibliotece,

–  nabywanie praktycznych umiejętności z zakresu prac bibliotecznych wykonywanych w bibliotece,

–  rozwijanie umiejętności sprawnego korzystania z różnych źródeł informacji, selekcjonowania i krytycznego jej odbioru,

–  wdrażanie do  wdrażanie do obowiązkowości, odpowiedzialności i systematyczności,

– kształtowanie umiejętności pracy w zespole i nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami i otoczeniem,

– aktywne uczestniczenie w pracy biblioteki i szkoły.

                                     CELE SZCZEGÓŁOWE, FORMY REALIZACJI

Pomoc uczniów w udostępnianiu książek.

 1. Wyszukiwanie kart czytelnika,
 2. Wyszukiwanie i podawanie lektur z półek oraz ponowne włączanie ich do księgozbioru,
 3. Wypełnianie kart czytelnianych,
 4. Pomoc przy prowadzeniu statystyki wypożyczeń.

 

Konserwacja księgozbioru.

 1. Utrzymywanie porządku na regałach,
 2. Okładanie książek w folię,
 3. Podklejanie kartek w książkach uszkodzonych,
 4. Sporządzanie pod nadzorem bibliotekarza kart książek do książek z nowych zakupów, kart katalogowych,
 5. Pieczętowanie nowych książek,

Promowanie biblioteki na terenie szkoły i środowiska lokalnego.

 1. Dbałość o estetyczny wygląd biblioteki,
 2. Rozwieszanie na gazetce szkolnej i tablicach ogłoszeń zaproszeń, informacji o konkursach, wystawach,
 3. Sporządzanie gazetek tematycznych,
 4. Współpraca z innymi bibliotekami.

 Pomoc koła w przygotowaniu konkursów, wystaw i innych imprez organizowanych przez bibliotekę; czynny udział w konkursach.

 1. Przygotowanie wystawek tematycznych,
 2. Przygotowywanie konkursów,
 3. Przygotowywanie wystaw.

4.Stała kontrola PÓŁKI BOOKCROSSINGOWEJ.

5.Wdrażanie innowacji pedagogicznej „Adam Mickiewicz u Łubieńskich. Zakładamy skrytki geocache”

-promowanie akcji

-zakładanie nowych skrytek

 Realizowanie tematyki związanej z edukacją czytelniczą.

 1. Dyskusja na temat nowości książkowych,
 2. Uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych w szkole i w innych bibliotekach i instytucjach,

 Ćwiczenie umiejętności pracy w zespole.

 1. Równy przydział obowiązków,
 2. Odpowiedzialność całej grupy za wykonanie zadania,
 3. Wzajemne wspieranie się przy realizacji danego przedsięwzięcia.

Samokształcenie ucznia.

1.Sposoby uczenia się i sporządzania notatek,

 1. Jak czytać szybciej i rozumieć więcej (badanie szybkości czytania i stopnia rozumienia tekstu, sposoby poprawienia tempa czytania),
 2. To warto przeczytać (pogadanki o dobrych książkach, które warto przeczytać, nowości książkowe dla dzieci i młodzieży, wyszukiwanie informacji w mediach, planowanie zakupu nowości książkowych do biblioteki szkolnej

 Kształcenie postaw szacunku dla dziedzictwa kulturowego kraju, regionu, szkoły.

 1. Organizowanie wystaw prezentujących prace uczniów.

 

                                             Regulamin Koła Przyjaciół Biblioteki

 1. Koło Przyjaciół Biblioteki pracuje pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza.
 2. Członkami Koła zostają chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie pragną uczestniczyć w pracy na rzecz biblioteki szkolnej.
 3. Warunkiem przyjęcia do SKRZYDLATYCH jest dobrowolne zgłoszenie się i podjęcie zobowiązania systematycznej współpracy.
 4. Zadania powierzone członkom Koła powinny być realizowane w wyznaczonym terminie.
 5. Członkowie SKRZYDLATYCH mogą korzystać z przywileju wypożyczania książek w zwiększonej ilości na okres uzgodniony z nauczycielem bibliotekarzem.
 6. Wyróżniający się członkowie Koła będą nagradzani.
 7. Członkowie SKRZYDLATYCH niewypełniający swoich obowiązków będą skreśleni z listy aktywu bibliotecznego.

                                        Procedury osiągania celów

Realizacja programu koła będzie się opierała głównie o metody warsztatowe.

 

 Opis spodziewanych efektów i osiągnięć uczniów należących do Koła Przyjaciół Biblioteki

 1. Uczniowie biorący udział w zajęciach Koła Przyjaciół Biblioteki uczą się:

– dokładności,  dyscypliny,  samodzielności,  szacunku do książki, współdziałania w grupie,

 1. Poprzez prace w kole uczniowie rozwijają własne: zainteresowania czytelnicze,  zainteresowania dziennikarskie