Oddział przedszkolny znajduje się w Szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku. Przedszkole usytuowane jest w otoczeniu pięknej zieleni – drzew, krzewów i kwiatów. Plac zabaw wyposażony jest w sprzęt, który pozwala na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Przedszkole oferuje wychowankom atrakcyjne środowisko edukacyjne dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Sprzyja temu odpowiednie wyposażenie sali w zabawki, różnorodne pomoce dydaktyczne oraz kąciki zainteresowań inspirujące dzieci do podejmowania różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju oraz służące do prowadzenia ciekawych zajęć w zakresie realizacji treści programowych. Zajęcia, które realizuje, dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań ich rodziców. Dba o bezpieczeństwo dzieci, wpajając zasady bezpiecznych zachowań, harmonijny rozwój uczuć i emocji, myślenia i umiejętności społecznych. Wdraża do samodzielności, dbania o ład i porządek, wyrabia zwinność oraz sprawność ruchową. Kształtuje umiejętności logicznego myślenia i wiedzę na temat podstawowych pojęć matematycznych, wrażliwość muzyczną i plastyczną, ukazujemy piękno przyrody. Wyrabia u dzieci poczucie przynależności: społecznej, do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej.

Wszystkie osoby, które zatrudnione są w przedszkolu cechuje odpowiedzialność, empatia oraz oddanie dzieciom. Nauczycielem prowadzącym jest mgr Anna Zwolińska – Kańduła.
Wspólnym, najważniejszym celem jest radość i uśmiech każdego dziecka oraz zadowolenie rodziców z jakości pracy placówki.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Przedszkole zmierza do wychowania dziecka otwartego, ciekawego, twórczego, komunikatywnego, chętnego do poznawania tego, co nowe, posiadającego kompetencje i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole.