INNOWACJE  PEDAGOGICZNE  NA LEKCJACH MATEMATYKI :

Kto gra w karty, ten ma…tabliczkę mnożenia w jednym paluszku

Matematyczny plakat

 

INNOWACJE  PEDAGOGICZNE  NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWAWCĄ :

 

Myśl logicznie a problem zniknie

ABC ekonomii

 

 

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu ortografii języka polskiego z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu Insta.Ling dla Szkół

Temat: „Ćwiczenie czyni mistrza”

Autor innowacji: mgr Dorota Fundamenska nauczyciel języka polskiego

 Czas realizacji :rok szkolny 2020/2021   ( i dalsze lata)

Adresat innowacji: uczniowie klasy 5-7-8 Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku.

Rodzaj innowacji: metodyczna;

Finansowanie: innowacja nie wymaga dodatkowych środków.

PRZYCZYNY WPROWADZENIA INNOWACJI:

Kłopoty z ortografią są słabością naszych uczniów, co potwierdzają analizy diagnoz, sprawdzianów i prac pisemnych. Chcąc, aby ten stan rzeczy uległ poprawie, a także mając na względzie poprawę jakości pracy swojej jako nauczyciela polonisty, poprawę jakości pracy ucznia, a tym samym poprawę jakości pracy szkoły ,zamierzam wprowadzić niniejszą innowację.

CELE :-rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego,

-doskonalenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,

-wdrażanie do systematyczności

-zdobywanie wiedzy i umiejętności w sposób kreatywny i atrakcyjny dla uczniów

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

-poprawnie buduje tekst, stosując środki językowe i przestrzegając norm ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych,

-dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu,

-bogaci słownictwo,

-ćwiczy pamięć

Opis innowacji: Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela i uczniów . Udział w Programie Insta.Ling dla Szkół jest całkiem darmowy. Twórcy programu twierdzą, że zarówno przystąpienie do programu, jak i uczestnictwo w nim oraz rezygnacja z uczestnictwa nie wiążą się z żadnymi kosztami ani dla szkół, ani dla nauczycieli, ani dla uczniów. Zapewniają, że nie ma i nie będzie w Programie żadnych ukrytych kosztów. Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy biorą udział w Programie Insta.Linghttps://instaling.pl/Poprzez tą platformę uczą się słówek wykorzystując jej zasoby i sposób zapamiętywania słownictwa z trudnością ortograficzną.  Insta.Ling jest stroną internetową do nauki  słówek języków  obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel dostaje szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie  do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu  dla nauczyciela i  uczniów . Uczniowie w swoim tempie pracują na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym, tak aby to im było wygodnie. Uczniowie powinni codziennie wykonywać jedną sesję nauki, która trwa około 5 minut. Każdy uczeń otrzymuje od  nauczyciela  hasło i loging dla siebie . Nauczyciel raz w tygodniu przydziela słówka dla każdej klasy. Uczniowie powinni codziennie wykonywać jedną sesję nauki słówek, która trwa około 5 minut. Nauczyciel może zobaczyć szczegółowe raporty o

systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce i wie, czy  uczeń każdego dnia korzystał z programu i czy ukończył sesję.  Zachętą do pracy jest możliwość otrzymania oceny za pracę dodatkową. OCZEKIWANE REZULTATY     uczniowie :

-sprawnie przekazują swoje myśli na piśmie,-zapamiętują definicje i zapis wyrazów

-osiągają lepsze wyniki w sprawdzianach ortograficznych

-na bieżąco widzą efekty swojej pracy w domu EWALUACJA Praca uczniów będzie  na bieżąco sprawdzana, omawiana i oceniana. Można zdobyć tylko dobre oceny. Wśród uczniów przeprowadzona  będzie ankieta,  mająca na celu wyrażenie opinii dotyczącej wprowadzonej  innowacji pedagogicznej.

 MODYFIKACJA PROGRAMU

Ze względu na utrudniony dostęp do programu Insta .Ling zastąpiłam go programem Gry i zabawy ortograficzne online. Uczniowie rozwiązywali zadania każdego dnia 10 minut. Raz w tygodniu  uzupełniali tekst z różną trudnością ortograficzną i otrzymywali oceny. Efekty u różnych uczniów są lepsze lub gorsze.

Nadal największą trudność sprawia uczniom  uzasadnianie pisowni, nad którą należy dalej pracować.

Efekty ortograficzne widać w pracach domowych i na sprawdzianach.

 

 


 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W NAUCZANIU J. POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Temat: „Czytam , rozumiem , tworzę”

Autor innowacji:

                  mgr Dorota Fundamenska

Czas realizacji: rok szkolny 2020/2021

Adresat innowacji: uczniowie klasy VIII

Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza      w Budziszewku

Realizacja innowacji: podczas zajęć dodatkowych, wyrównawczych i lekcjach języka polskiego.

Przyczyny wprowadzenia innowacji:

Kłopoty uczniów w poprawnym tworzeniu różnych form pisemnych  pod względem budowy, stylistyki i interpunkcji co potwierdzają analizy diagnozy, sprawdzianów i prac pisemnych. Chcąc aby ten stan  rzeczy uległ zmianie,  a także  mając na względzie poprawę jakości swojej pracy jako nauczyciela polonisty, poprawę jakości pracy ucznia, a tym samym poprawę jakości pracy szkoły, zamierzam wprowadzić niniejszą innowację.

Cele:

– rozwijanie zainteresowania uczniów  językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego,

– doskonalenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy na lekcjach j. polskiego,

– wdrażanie do systematyczności,

– rozwijanie umiejętności tworzenia różnych prac pisemnych np.: opowiadanie twórcze i odtwórcze, charakterystyka , opis przedmiotu, osoby, ogłoszenie, podziękowanie, rozprawka, przemówienie, dialog, przepis kulinarny, przemówienie, instrukcja itp.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

– poprawnie buduje różne formy wypowiedzi pisemnej, stosując odpowiednie środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych i interpunkcyjnych

– bogaci słownictwo,

– zdobywa wiedzę w sposób kreatywny.

Opis innowacji:

Na dodatkowych  zajęciach i na języku polskim uczniowie co najmniej  raz w tygodniu będą utrwalać pisownię różnych form pisemnych poznanych w klasie czwartej, piątej , szóstej , siódmej i ósmej.

Raz w miesiącu uczniowie napiszą test utrwalający z wcześniej poznanych form pisemnych i wiadomości z klas IV,V,VI ,VII i VIII.

Raz w tygodniu , ćwiczyć będą również pisownię ortograficzną wyrazów i uzasadniać ich pisownię .

Pod koniec pierwszego półrocza odbędzie się konkurs ortograficzny w klasach IV-VIII.

 

Korekta innowacji:

ze względu na COVID-19 zmieniona została częstotliwość ćwiczeń.

Pod koniec II półrocza jeśli uczniowie wrócą do szkoły odbędzie się konkurs ortograficzny w klasach IV-VIII.

 

 


 

Innowacja ” Czytam z klasą lekturki spod chmurki” – Justyna Karólska

W naszej szkole od września 2019 r. w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej realizujemy innowację pedagogiczną „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”  Zajęcia odbywały się średnio 8-10 godzin podczas realizowania każdego modułu. Od września 2020 r. podjęliśmy wyzwanie w II edycji projektu. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania wprowadzony został projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I – III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

 

 


 

Innowacja –  ,,Zostań kompozytorem” – Hanna Jarmolińska

 

Innowacja jest skierowana dla klasy 7 i jest realizowana podczas lekcji Muzyki.

Innowacja „Zostań kompozytorem” jest odpowiedzią na wykorzystywanie przez uczniów technologii informacyjnej a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

 

Cel główny: Stworzenie przez uczniów własnych utworów

Cele szczegółowe:

– poprawa i zwiększenie poziomu wiedzy na temat tworzenia utworów

– swobodne posługiwanie się nazewnictwem muzycznym

– zachęcanie do samodzielnego tworzenia utworów muzycznych

 

 


 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA –

IWONA KANIEWSKA

 

Temat innowacji:

ADAM MICKIEWICZ U ŁUBIEŃSKICH-

                ZAKŁADAMY SKRYTKI GEOCACHE

         Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Budziszewku

 

 

 

Data wprowadzenia: październik 2020

Data zakończenia: czerwiec 2021

 

 

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas IV-VIII

Działania podejmowane będą w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Wprowadzenie innowacji jest wypadkową wszystkich działań mających na celu zainteresowanie uczniów aktywnym wykorzystaniem czasu wolnego.

Opis innowacji:

 • Wstęp

W Szkole Podstawowej w Budziszewku pod opieką bibliotekarki- entuzjastki  gry Geocache funkcjonuje koło biblioteczne „Skrzydlaci” i to właśnie członkowie tej grupy mają być propagatorami innowacji.

 1. Założenia ogólne
 • Innowacja skierowana jest do uczniów klas IV-VIII
 • Główne założenia:

– zapoznanie GRĄ TERENOWĄ GEOCACHE

-założenie skrytek(keszy) w pobliżu szkoły

III. Cele innowacji

Cel główny: Umieszenie szeregu skrytek w pobliżu szkoły celem upamiętnienia pobytu A. Mickiewicza w Budziszewku

 

Cele szczegółowe:

– poprawa i zwiększenie poziomu wiedzy na temat A. Mickiewicza i jego pobytu w Budziszewku

– zapoznanie z grą terenową GEOCACHE

– zachęcenie do odszukania skrytek wcześniej ukrytych przez członków koła bibliotecznego

-promowanie turystyki keszowej w  bliższej i dalszej okolicy

 

 1. Metody i formy

Nauczyciel bibliotekarz

– sprawuje opieką nad uczniem zakładającym skrytki w najbliższej okolicy szkoły

– zapoznaje z zasadami gry

-promuje akcje poszukiwania skrytek (keszy)

 

 

 

 1. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

ZAKŁADAJĄ SKRYTKI= WŁĄCZAJĄ SIĘ DO MIĘDZYNARODOWEJ GRY GEOCACHE.

Ponadto:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż wykorzystują technologię
 • Wykorzystują możliwości, jakie daje aplikacja geocache
 • Mają możliwość odszukania skrytki ( kesza)
 • Uczą się szacunku dla innych graczy (zasada fair-play: nie niszczę, nie zabieram)
 • Promują terenoznawstwo
 • Aktywnie organizują czas wolny
 • Podejmują trud szukania innych skrytek

 

 1. Działania:

-zapoznanie Skrzydlatych z zasadami gry terenowej geocache

-wytyczenie trasy i lokalizacji pięciu skrytek

–założenie skrytek ( ukrycie zakręcanego pojemniczka z logbookiem)

Przed szkołą

Przy kościele

W okolicy pałacu

W parku ( 2 szt.)

-powiadomienie społeczności szkolnej o możliwości włączenia się do gry

-promowanie aktywnej organizacji czasu wolnego

-zachęcenie rodziców do włączenia się do zabawy terenoznawczej

 

 

 

VII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

– rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami

-ankietę dotyczącą zainteresowania innymi skrytkami (poza Budziszewkiem)

-określi stopień zaangażowania w grę społeczności szkolnej ( statystyka w aplikacji)

 

VIII. Spodziewane efekty

 • Rozwój umiejętności z zakresu terenoznawstwa(nawigacja, posługiwanie się mapą i kompasem)
 • Zaangażowanie w poszukiwanie skrytek
 • Ukierunkowanie na aktywny wypoczynek

 

Wpływ na uczniów:

Dzięki innowacji uczniowie zainteresują się nowym sposobem aktywnego spędzania czasu wolnego. Poza tym

-utrwalą wiadomości na temat wieszcza

– podniosą kompetencje z zakresu terenoznawstwa

 1. Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wykorzystania technologii (aplikacja geocache) podczas przekazywania wiedzy.

 

 

 

 

Innowacja – GEOCACHE – Iwona Kaniewska

        „ADAM MICKIEWICZ U ŁUBIEŃSKICH”- ZAŁOŻYLIŚMY SKRYTKI GEOCACHE!

 1. Lubisz aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu?
 2. Poznawanie nowych miejsc sprawia ci wiele przyjemności?
 3. Cenisz dobrą zabawę w towarzystwie rodziny, znajomych?

Jeżeli odpowiedziałeś „TAK” na wszystkie pytania, GEOCACHING jest dla ciebie!

To nowoczesna gra terenowa polegająca na szukaniu „skarbów” za pomocą odbiornika GPS. Skarbami są specjalne pojemniki (kesze) ukryte wcześniej w różnych ciekawych miejscach. My ukryliśmy kilka w okolicy Budziszewka, upamiętniając pobyt A. Mickiewicza u Łubieńskich. Każdy kesz zawiera logbook- dziennik odwiedzin, do którego znalazca powinien się wpisać, by potwierdzić odkrycie.

Od czego zacząć?

 1. Załóż konto. Wejdź na stronę Geocaching.com i wypełnij krótki formularz.
 2. Zainstaluj aplikację na telefonie. Istnieje wiele aplikacji służących do szukania keszy dostępnych na wszystkie popularne platformy: Android, iOS i Windows.
 3. Znajdź kesza i podziel się wrażeniami.

Ta gra to spełnienie dziecięcych marzeń o odnajdywaniu pirackich skarbów.

W prawie każdym zakątku na Ziemi istnieją miliony skrytek geocache, które czekają na znalazcę- jest ich także kilkadziesiąt w naszej okolicy

Wyrusz na poszukiwania i zdobądź tytuł

                                      GEOCACHERA 2021 SP W BUDZISZEWKU

 • Do 6 kwietnia 2021 pobierz aplikację i zarejestruj się, a następnie zrób zrzut obrazu z Twoim loginem i wyślij na Messenger do:

-Agaty Przybylskiej (kl.VII), Leny Aleksandry Nowickiej (kl.VI)

lub Jakuba Stachowiaka (kl.VI)

 • Wyrusz na poszukiwania! Zaproś do zabawy rodziców, dziadków,znajomych. Odkrywać kolejne kesze możesz do końca maja.
 • 1 czerwca zrób kolejny zrzut logina z ilością podjętych skrytek i wyślij tak jak poprzednio do wybranej koleżanki lub kolegi

ZAMIEŃ NUDNY SPACER W EKSCYTUJĄCĄ PRZYGODĘ!