W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.
Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli


Komunikat Dyrektora o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2022/2023


REGULAMIN REKRUTACJI 2022 2023


 

 

 

Rekrutacja do klasy I ruszyła 28 marca 2022. Wniosek o przyjęcie do klasy I oraz załączniki proszę składać osobiście w sekretariacie szkoły. Wnioski oraz oświadczenia są dostępne też w języku ukraińskim

REGULAMIN REKRUTACJI 2022 2023


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego rusza 21 lutego 2022. Wnioski proszę składać osobiście w sekretariacie szkoły.


Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od 1 września 2021Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

 

Organizacja dnia 1-go września 2021:
– przyjazd autobusu wg rozkładu jazdy :

– 8.00 – Msza Św.
– 9.00 – akademia w sali gimnastycznej tylko dla oddziału „0” i klasy 1 (klasy 2-8 udają się wraz z wychowawcami do sal)
– 10:40 – odjazd autobusuPodręczniki do religii na rok szkolny 2021/2022

 

Odział „0”, kl.1, kl.2, kl.3, kl.5, kl.6 – obwiązuje wydawnictwo JEDNOŚĆ:

Odział „0” – „Spotkanie Dzieci Bożych”
kl. 1 – ” Poznaję Boży świat”
kl. 2 – ” Odkrywam królestwo Boże”
kl. 3 – ” Jezus jest z nami”
kl. 5 – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”
kl. 6 – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”

kl. 4 – Poznań św. Wojciech („Jestem chrześcijaninem” ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak)
kl. 7 i kl. 8 wyd. WAM Kraków („Szukam was” Władysław Kubik – podręcznik do kl. 7 oraz „Jestem z Wami” Władysław Kubik – podręcznik do kl.8)Proszę nie kupować wyprawki dla odziału „0” 2021/2022
Wszystkie informacje odnośnie oddziału „0” zostaną podane 1 września

 Wyprawka dla 2 klasy 2021/2022

 

-piórnik (kredki ołówkowe Bambino, gumka, temperówka, 2 ołówki, 2 długopisy zmazywalne,
3 kolorowe długopisy , linijka, nożyczki, klej)
-bloki (3 szt.A4 techniczny biały , 3szt. A4 techniczny kolorowy, 1 szt. A3 techniczny biały , 1szt. A3 techniczny kolorowy, 3 szt. A4 rysunkowy biały
-wycinanki ( 2szt.)
-klej w sztyfcie ( 2szt.)
-klej magic
-farby plakatowe
-pędzelki (2 szt.) + pojemnik na wodę
-plastelina duża (2szt.)
-kredki świecowe Bambino
-pisaki
-zeszyt w linie ( 2szt.)
-zeszyt w kratkę (2 szt.)
-teczki na gumkę ( 2szt.)
-liczydło
Proszę podpisać przybory szkolneWyprawka pierwszoklasisty 2021/2022

 

-2 małe bloki rysunkowe białe
-2 małe bloki techniczne kolorowe
-2 małe bloki techniczne białe
-2 duże boki techniczne kolorowe
-2 duże bloki techniczne kolorowe
-2 duże pudełka plasteliny
-nożyczki-1 szt.
-2 pędzle (1 mały i 1 większy)
-farby plakatowe (12 kolorów)
-pojemnik na wodę
-kolorowe krepy (4szt.)-kolory dowolne
-4 kleje biurowe Glue Stick – duże, 2 kleje Magic
-2 op. kredek Bambino
-chusteczki higieniczne-10p.
-2 teczki (do prac plastycznych i dodatkowych kart pracy)
PIÓRNIK:
-linijka, gumka, temperówka
-niebieski i zielony długopis, ołówek (długopisy zmazywalne)
-strój gimnastyczny (biała koszulka i czarne spodenki, tenisówki)
-zeszyt w wąskie linie do edukacji polonistycznej (czerwono – niebieska liniatura)
-2 zeszyty w kratkę do edukacji matematycznej, edukacji muzycznej
-zeszyt do nut
-zeszyt w kratkę do j.angielskiego
-zeszyt do religii
Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej, „Poznaję Boży Świat.” wyd. Jedność.


Wytyczne  dotyczące organizowania      i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021r.

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu- bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

1.2. Zdający , nauczyciel inny pracownik szkoły , obserwator , egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osoba w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3

1.3. Rodzic/ Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających -konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego ( w rękawiczkach lub dezynfekując  ręce po każdej takiej czynności).

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń  (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).

 

 

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając  na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos ( maseczką  jedno- lub wielorazową).

2.2.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania  jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego ostępu).

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej ( w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy:

  1. a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego , aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. b) wychodzi do toalety

c)podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni ( w części praktycznej EPKwZ i EZ)

  1. d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą- jeżeli uznają to za właściwe -mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/ stanowisku egzaminacyjnym ( w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedzą lub stojąc ( w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.5. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych , układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechowa lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.

2.6. W przypadku EM, EPKwZ, EZ oraz EE zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących sie w nich sprzętów i urządzeń.

 

Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa  związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.

 

3.1. W przypadku egzaminu z przedmiotów / kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału / urządzenia , z którego można korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/ urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

 

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

4.1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną  przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu dyrektor szkoły może na przykład :

  1. a) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-3 dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu- mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych ( czas wejścia na teren szkoły/ do sali egzaminacyjnej w np. 15-20 minutowych odstępach )
  2. b) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały
  3. c) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach , 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty( w przypadku języków obcych)
  4. d) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-20minutowych odstępach czasowych ( 1. grupa o godzinie. 9:00, 2. grypa- o godz. 9:20, 3. grupa- o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie , np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00 ( z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa , kontaktu ze służbami medycznymi).
  5. e) w przypadku części pisemnej EPKwZ i EZ przeprowadzanej przy komputerze – podzielić zdających z jednej zmiany ( godziny/ sali) na dwie mniejsze grupy i umożliwić przystąpienie do egzaminu zdającym z obu grup w ramach czasu przeznaczonego dla danej zmiany.
  6. f) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury- np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą sie pod szkołą, aby omówić egzamin.
  7. g) Jeżeli w szkole przeprowadzonych jest kilka sesji/ zmian egzaminu jednego dnia- zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły.

4.2. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoja obecność na egzaminie , podpisując sie w wykazie , korzystając z własnego długopisu.


Dzień Rodzeństwa

Brat lub siostra to osoba, którą kochamy, ale jednocześnie ktoś, z kim się często kłócimy z byle powodu. Szybko jednak dochodzi do pojednania. Bez rodzeństwa bywa nudno, dlatego warto pokazać, że o nich pamiętamy. Można to zrobić 10 kwietnia w Dniu Rodzeństwa. Święto to ma na celu upamiętnienie rodzinnych relacji braci oraz sióstr i jest obchodzone głównie w USA. W Polsce jest mało znane. Wiele krajów europejskich obchodzi to święto 31 maja. Wymyśliła je Claudia Evart, aby uczcić pamięć swojego brata i siostry, zmarłych w młodym wieku. W Polsce rodzeństwo posiada 2/3 dzieci (37% jednego brata lub siostrę, 12% dwoje, 6,5% troje lub więcej). Dzień Rodzeństwa ma być celebracją relacji między rodzeństwem.
Rodzeństwo jest naszą najbliższą rodziną, ale bardzo często bracia i siostry są również naszymi najlepszymi przyjaciółmi. To właśnie oni wiedzą o nas wszystko i potrafią doradzić, jak nikt inny.
Według badań miłość między rodzeństwem jest nawet ważniejsza od miłości rodzicielskiej, jeśli chodzi o altruizm i gotowość świadczenia pomocy. Brat lub siostra może być naszym najpewniejszym powiernikiem i „wspólnikiem” w każdym, nawet najbardziej szalonym pomyśle. Często jest również wsparciem emocjonalnym w trudnych chwilach. W ten dzień warto pokazać siostrze lub bratu, że o nich pamiętamy. Z tej okazji można wysłać im życzenia lub podarować drobny prezent:

Siostra jest świadkiem,
który zna twe najwyższe wzloty i najniższe upadki,
a mimo to kocha Cię.
Jest Twym wspólnikiem w psotach, nocnym towarzyszem,
kimś, kto nawet w ciemnościach wie, kiedy się uśmiechasz.

Drogi bracie życzę Ci samych
trafnych decyzji, szczęścia w
miłości, wielu wrażeń, niebanalnych
przygód, zawsze pełnego portfela
oraz szczęścia w spełnieniu
wszystkich planów życiowych.

Kiedy jest się małym i ma się rodzeństwo,
Myśli sobie człowiek, że to przekleństwo.
Z perspektywy czasu inaczej się to ocenia,
I własnego brata bardziej docenia.
W moc miłości między rodzeństwem wierzę,
Więc w dniu rodzeństwa życzę Ci szczerze,
Aby smutki z daleka Cię omijały,
A same przyjemności w życiu spotykały.

(Źródło: pikio.pl)

Źródło: twitter.com

Komunikat dyrektora


Ważne informacje od pedagoga szkolnego

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W NASZEJ SZKOLE

POMOC I WSPARCIE PEDAGOGA SZKOLNEGO

WTOREK 8.15 – 10.15

CZWARTEK 8.15 – 11.15

ZACHĘCAM DO ODWIEDZANIA ZAKŁADKI „PEDAGOG SZKOLNY”

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

POMOC I WSPARCIE WYCHOWAWCÓW

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE, TELEFONICZNE,

E-MAILOWE, PRZEZ E-DZIENNIK

SPECJALISTYCZNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM I RODZICOM ORAZ NAUCZYCIELOM UDZIELA
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ROGOŹNIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 1

TEL. 67 2618 316

KOM. 697 900 222

strona www: http://ppprogozno.szkolnastrona.pl

adres e-mail: ppprogozno.poczta@onet.pl

INNE WAŻNE I POMOCNE ADRESY I TELEFONY GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC SPECJALISTYCZNĄ